Ogólne Warunki Sprzeadży Produktów firmy AN-DOR Andrzej Łyszcz

 

1. Producent. Przedmiot i tryb zamówienia. 

Niniejszy dokument określa ogólne warunki sprzedaży, wykonania oraz montażu mebli i innych instalacji marki DORAN oraz innych produktów standardowych bądź na zamówienie, jak również termin i zakres udzielanej na te produkty gwarancji Producenta. Poprzez jego podpisanie, strony niniejszym zobowiązują się do ich przestrzegania i stosowania w zakresie wszystkich zamówień na produkty marki DORAN dokonanych przez Zamawiającego u Producenta. Przedmiotowe warunku mają także odpowiednie zastosowanie do usług świadczonych przez markę DORAN.

1.1. Producentem produktów marki DORAN jest firma AN-DOR Andrzej Łyszcz, Pomorska 18, 78-460 Barwice.

1.2. Zgodnie z postanowieniami art. 490 k.c. DORAN może odmówić wydania zamówionego towaru w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że dokonanie zapłaty przez Kupującego jest wątpliwe z  uwagi na pogorszenie jego sytuacji majątkowej, w szczególności w przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego.

1.3. Producent oświadcza, iż produkty marki DORAN stanowią wykonywane przez Producenta na indywidualne zamówienie Zamawiającego instalacje o określonej ogólnej charakterystyce i standardzie wykonania oraz parametrach określonych indywidualnie przez Zamawiającego. Zamawiający, dokonując zamówienia na konkretny produkt, oświadcza, iż znana jest mu jego charakterystyka, w tym sposób i materiał wykonania, oraz standard wykończenia.

1.4. Przed dokonaniem zamówienia na dany produkt, Zamawiający przesyła lub przekazuje producentowi wstępne – obliczone przez siebie – wymiary produktu wybranego z oferty szablonów produktów dostępnych u Producenta, ze wskazaniem typu produktu, który będzie przedmiotem zamówienia, oraz wszelką dostępną dokumentację techniczną lokalu, w którym dana instalacja ma zostać zamontowana, mogącą mieć znaczenie dla jego wymiarów lub indywidualnego dostosowania do jego potrzeb.

1.5. Na podstawie przesłanych przez Zamawiającego danych i dokumentacji, Producent dokonuje wstępnej wyceny produktów i przesyła ją Zamawiającemu wraz z niniejszym dokumentem. Wraz z wyceną, Producent wskazuje szacunkowy termin realizacji zamówienia oraz propozycję terminu wykonania obmiarów z natury w lokalu Zamawiającego – jeżeli będzie niezbędny – jak również wysokość zaliczki płatnej po akceptacji zamówienia wraz z terminem jej płatności.

1.6. Zamówienie uważa się za dokonane w przypadku, gdy Zamawiający dokona akceptacji przedstawionych mu Ogólnych Warunków Sprzedaży, wstępnej wyceny i szacunkowego terminu realizacji oraz propozycji terminu wykonania obmiarów z natury – jeżeli będzie niezbędny – jak również kwoty i terminu płatności zaliczki. Strony mogą ustalić inny niż zaproponowany przez Producenta termin obmiarów z natury u Zamawiającego. Jeżeli będzie to miało wpływ na szacowany termin realizacji zamówienia, Producent poinformuje zamawiającego o tym fakcie.

1.7. Po otrzymaniu przez Producenta akceptacji warunków zamówienia wskazanych w pkt. 1.4. powyżej, Producent wystawia fakturę proforma z kwotą i terminem płatności zaakceptowanym przez strony. Kwota zaliczki wynikająca z faktury proforma wynosi co najmniej 50 % szacunkowej wyceny produktów.

1.8. Jeżeli obmiar z natury nie jest niezbędny, Producent przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu na jego koncie bankowym wskazanym na fakturze proforma całości kwoty zaliczki. Nieterminowa płatność zaliczki może skutkować zmianą terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Opóźnienie w płatności kwoty zaliczki przekraczające dwa tygodnie uprawnia Producenta do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego bez wyznaczenia mu dodatkowego terminu do uregulowania należności.

1.9. Jeżeli obmiar z natury jest konieczny dla realizacji zamówienia, w ustalonym przez strony lub zaproponowanym przez Producenta i zaakceptowanym przez Zamawiającego terminie, po opłaceniu zaliczki na warunkach wskazanych w pkt. 1.7., Producent przystąpi do takiego obmiaru w lokalu Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić przygotowany lokal w tym terminie w stanie umożliwiającym przeprowadzenie obmiarów. Stan lokalu umożliwiający obmiary to lokal, w którym: położono posadzki oraz wykończono ściany w miejscu montażu szkleń DORAN. Nieudostępnienie lokalu w terminie planowanego obmiaru może skutkować wydłużeniem terminu realizacji zamówienia, w którym to przypadku Zamawiającemu nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy. Nieudostępnienie lokalu pomimo umówienia terminu obmiaru bez jego odwołania na co najmniej 24 godziny przed jego nadejściem, uprawnia Producenta do żądania kary umownej wynoszącej 800 zł netto + 2 zł za każdy kilometr dojazdu od siedziby Producenta do lokalu, w którym miał zostać dokonany obmiar z natury. Zapłata przez Zamawiającego kary umownej jest warunkiem wyznaczenia nowego terminu obmiaru z natury. 

1.10. Po dokonaniu pomiarów z natury, Producent przesyła Zamawiającemu dokumentację techniczną planowanej instalacji wraz z jej ostateczną wyceną i proponowanym terminem montażu lub wysyłki. Po dokonaniu obmiarów z natury, Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zmian w lokalu, w którym mają zostać zainstalowane produkty, mogących skutkować zmianą charakterystyki lub wymiarów produktów. W trakcie obmiarów, pracownicy Producenta mogą udzielić zaleceń odnośnie modyfikacji lokalu mających na celu poprawę jakości użytkowania produktów (np. wykonanie odpowiednich wzmocnień). Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie się do tych zaleceń.

1.11. Zamawiający może zaakceptować wskazane w pkt. 1.8. dokumentację, wycenę i termin montażu bez zastrzeżeń, lub zgłosić do niej poprawki. W przypadku akceptacji bez zastrzeżeń, Producent przystępuje do realizacji zamówienia. W przypadku zgłoszenia poprawek, strony mogą ustalić nową wycenę i termin realizacji zamówienia, liczony od chwili ostatecznego zaakceptowania zmienionej dokumentacji.

1.12. Po dokonaniu akceptacji w sposób wskazany w pkt. 1.9., nie jest możliwe dokonywanie żadnych zmian w Zamówieniu, chyba, że strony umówią się inaczej, co może skutkować zmianą terminu montażu lub wysyłki.

1.13. W przypadku, gdy zamówione produkty wymagają dokonania ich montażu przez pracowników producenta, Zamawiający udostępni lokal, w którym ma zostać dokonany montaż, w umówionym terminie. Lokal powinien spełniać następujące warunki:

a) bezpłatne lub opłacone przez Zamawiającego miejsce do zaparkowania dostępne dla ekipy montażowej;

b) możliwość wniesienia lub wwiezienia produktów windą;

c) dostęp do elektryczności i odpowiednie oświetlenie;

d) toaleta w obiekcie dostępna dla ekipy montażowej;

e)  możliwość swobodnej pracy w godzinach 8-22

W przypadku nieudostępnienia lokalu spełniającego wskazane wyżej warunki w umówionym terminie montażu, Zamawiający poniesie pełne koszty montażu przeprowadzonego w dodatkowym ustalonym przez strony terminie (w tym koszty dojazdu i wynagrodzenia ekipy montażowej). Ten sam skutek nastąpi, jeżeli Producent stwierdzi, iż w lokalu zostały dokonane, od czasu przeprowadzenia w nim pomiarów z natury, zmiany wpływające na charakterystykę lub wymiary produktu. Ponadto, w takim wypadku, Producent przerwie montaż, dokona nowego obmiaru z natury oraz może ustalić nową wycenę i termin wykonania zamówienia. 

1.14. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedoskonałości wykonanych przez Zamawiającego lub jego wykonawców prac budowlanych jak np. krzywe ściany, nierówne posadzki oraz tego skutki w postaci np. szczeliny między ramami szkleń DORAN. Po zamontowaniu drzwi i ścianek wykończenie otworu leży po stronie Zamawiającego. FIRMA AN-DOR Andrzej Łyszcz nie prowadzi prac murarskich, tynkarskich oraz innych prac wykończeniowych. Producent może odpłatnie wykończyć otwór za pomocą stalowych blend jeżeli to jest możliwe.

1.15. Producent nie odpowiada za szkody w obiekcie związane z prawidłowym przeprowadzeniem montażu, w szczególności za ubytki malarskie. Zamawiający jest świadomy, iż przeprowadzenie montażu wiąże się z podwyższonym poziomem hałasu i zapylenia i zobowiązuje się zwolnić Producenta od wszelkiej ewentualnej odpowiedzialności wobec osób trzecich w tym zakresie.

1.16. Terminem realizacji zamówienia wiążącym strony jest termin wskazany po zapłacie zaliczki i ostatecznym zaakceptowaniu dokumentacji technicznej przez Zamawiającego. Terminy realizacji mogą ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. strajki, opóźnione dostawy, awarie, wypadki losowe). W takim wypadku strona, po której wystąpiła siła wyższa, nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia, o ile  poinformuje stronę przeciwną o przyczynie i szacowanym terminie opóźnienia.

2. Gwarancja Producenta

2.1.Producent udziela gwarancji na zamówione produkty na okres 24 miesięcy od daty ich odbioru lub montażu oraz całkowitego uregulowania płatności względem Producenta.  Wady związane z powłoką lakierniczą elementów stalowych produktów DORAN są objęte 10 letnią gwarancją. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura Vat wystawiana przez Producenta pod warunkiem uregulowania 100% ceny towaru wraz z ewentualnym montażem.

2.2. Gwarancja obejmuje wady Produktów, które ujawnić się mogą w okresie jej obowiązywania, skutkujące obniżeniem jakości użytkowej lub wizualnej Produktów.

2.3. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych, jak również wady wizualne wynikające ze zwykłego zużycia Produktów. Podobnie, nie stanowią wady produktu jego właściwości wynikające z ogólnej charakterystyki produktu znanej Zamawiającemu. Ponadto, za wadę produktu powodującą powstanie roszczeń gwarancyjnych nie są uznawane następujące właściwości produktów, wynikające ze stosowanych technik produkcji i wykończenia:

a) wszelkie wady szkła i powłok lakierniczych mniejsze niż 5mm bez akumulacji wad (4 wady w odległości mniejszej niż 200mm od siebie);

b) wady liniowe (rysy, zadrapania) do długości 30mm; 

c) szczeliny między profilami szkleń do 6mm.

2.4. W przypadku produktów dostarczanych Zamawiającemu bez montażu przeprowadzanego przez Producenta, Zamawiający może złożyć reklamację ilościowo-jakościową w terminie 14 dni od dnia otrzymania dostawy Produktów. 

2.5. W przypadku wskazanym w pkt. 2.4. powyżej, Zamawiający – pod rygorem wygaśnięcia prawa do złożenia reklamacji – ma obowiązek dokonać sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych produktów niezwłocznie po otrzymaniu dostawy Produktów, sprawdzając ilość paczek/palet z listem przewozowym, stan opakowań – w szczególności czy nie noszą one widocznych śladów uszkodzeń – a następnie ilość i jakość dostarczonych produktów. 

2.6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków Produktów należy spisać protokół obejmujący wyżej wymienione wady w obecności kuriera lub przedstawiciela firmy transportowej. Protokół taki jest podstawą do złożenia reklamacji.

2.7. W przypadku montażu produktów dokonanego przez Producenta, zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego – nie później niż w terminie 3 dni od chwili ujawnienia się lub dostrzeżenia wady – do poinformowania Producenta o zauważonej wadzie.

2.8. W przypadku reklamacji dotyczących wad wizualnych produktów, zamawiający powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym załączyć opis wady wraz z jej fotografiami. 

2.9. Po dokonaniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia produktu tak, aby zapobiec pogłębieniu się wady. Wszelkie dokonywanie napraw we własnym zakresie przez Zamawiającego jest niedozwolone i może skutkować utratą roszczeń gwarancyjnych

2.10. Producent rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili jej otrzymania.

2.11. W przypadku uznania reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Producent, według wyboru Zamawiającego:

a) dokona nieodpłatnej wymiany lub naprawy produktów; lub

b) udzieli Zamawiającemu rabatu przy następnym zamówieniu w wysokości odpowiadającej wartości brakujących lub niespełniających wymogów jakości elementów produktu. lub

c) zawrze z Zamawiającym odrębne porozumienie wskazujące inny niż wymienione powyżej sposób zaspokojenia roszczeń Zamawiającego.

2.12 Powyższe postanowienia nie zastępują ani nie naruszają uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym w szczególności

3. Podstawowa wiedza o produkcie DORAN.

3.1. Produkty z linii Icon Loft są drzwiami i ściankami działowymi wykonanymi w technologii stolarki stalowej, która nosi specyficzne cechy, charakterystyczne dla tej technologii, 

3.2. Produkty DORAN są projektowane i produkowane w oparciu o autorskie rozwiązania technologiczne, wiedzę i doświadczenie firmy. 

3.3. Produkty DORAN są produktami projektowanymi i produkowanymi na zamówienie i pod wymiar. Dostosowanie do potrzeb klienta polega na dostarczeniu produktu na wymiar, spełniającego ustalone między stronami cechy funkcjonalne i estetyczne. Produkty DORAN nie są dostosowywane do potrzeb klienta pod kątem rozwiązań technologicznych takich jak stosowane rozwiązania techniczne, rodzaj i wymiar profili stalowych, rodzaj zawiasów, rodzaj pochwytów, klamek w ramach standardowej usługi.

3.4. Produkty DORAN produkowane są w dużej mierze ręcznie, metodami rzemieślniczymi co wiąże się z pewnym poziomem niedoskonałości wykończenia spawów i łączeń. 

3.5 Produkty DORAN, a w szczególności konstrukcje zawierające w swoim obrębie drzwi ze względów technologicznych zawierają odpowiednie tolerancje do 10mm po obrysie szklenia, do 6mm wewnątrz szklenia. Niniejsze tolerancje nie znajdują zastosowania w przypadku montażu w krzywym otworze drzwiowym, gdzie montaż wypoziomowanych drzwi będzie wiązał się z większymi szczelinami. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za szczeliny powstałe w związku z krzywymi ścianami, sufitami i otworami drzwiowymi. 

3.6 Produkty DORAN są zabezpieczane specjalistycznymi środkami chemicznymi oraz lakierowane metodą proszkową. Trwałość powłoki lakierniczej zależna jest wyłącznie od sposobu użytkowania drzwi. Powłoka lakiernicza nie jest odporna na uderzenia i zarysowania spowodowane twardszymi przedmiotami. Nieodpowiednia pielęgnacja przy użyciu szorstkich materiałów lub środków chemicznych może skutkować rysowaniem powłoki lakierniczej. W celu uniknięcia uszkodzeń oraz maksymalizacji żywotności powłokę lakierniczą należy czyścić wyłącznie lekko zwilżoną, delikatną ściereczką.

3.7 Szyby lub konstrukcja systemu DORAN nie gwarantują bariery termicznej, akustycznej ani izolacji zapachowej, co wynika z cech materiału oraz charakterystyki systemu stalowego.

3.8 Szyby ani konstrukcja nie pełnią bariery ochronnej. Obliczenia statyczne szkła nie uwzględniają obciążenia dużym naporem. 

3.9 Samodzielna wymiana uszkodzonych szyb lub jakakolwiek ingerencja lub naprawa wykonana za pośrednictwem osób trzecich, w okresie ochrony gwarancyjnej, może skutkować jego wygaszeniem.

3.10 Standardowo w produktach DORAN stosowane jest szkło przezroczyste, VSG 3.3.1, tzw, szkło bezpieczne, klejone lub szkło mleczne, VSG 33.1. Inne rodzaje szkła dostępne są za dodatkową opłatą na zamówienie klienta. Wybór niestandardowych szyb i niestandardowych usług jak np. hartowanie może wiązać się z wydłużonym czasem realizacji zamówienia. 

4. Reklamacje.

4.1. Reklamacje ilościowe i uszkodzenia mechaniczne muszą być zgłaszane pisemnie w formie protokołu w chwili odbioru towaru pod rygorem utraty tego uprawnienia. 

4.2. Jeżeli kupujący nie złoży do AN-DOR Andrzej Łyszxcz pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od chwili spisania protokołu uszkodzeń mechanicznych stwierdzonych w chwili dostawy, dostawa traktowana jest jako zrealizowana bez zastrzeżeń.

4.3. Reklamacje jakościowe muszą być składane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od ich wykrycia. 

4.4. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania jakości odebranego towaru i niezwłocznego zawiadomienia AN-DOR Andrzej Łyszcz o ewentualnych zastrzeżeniach co do jakości. 

4.5. Reklamacja dla swej ważności wymaga wskazania faktury sprzedaży i dokładnego określenia towaru. 

4.6. AN-DOR Andrzej Łyszcz rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia. Jeżeli reklamacja wiąże się z koniecznością udziału producenta lub innego podmiotu trzeciego, odpowiedź na reklamację zostanie udzielona po uzyskaniu stanowiska tego podmiotu. 

4.7. Wybór sposobu realizacji zasadne złożonej reklamacji tj. naprawa lub wymiana towaru należy do AN-DOR Andrzej Łyszcz. 

4.8. AN-DOR Andrzej Łyszcz nie odpowiada za straty Zamawiającego powstałe na skutek zasadnej reklamacji a jego odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Zamawiającego ogranicza się do wartości zasadnie reklamowanych towarów wg cen sprzedaży na rzecz Zamawiającego. Sprzedawca nie odpowiada za straty pośrednie i następcze Zamawiającego. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec AN-DOR Andrzej Łyszcz.

4.9. Reklamacją mogą zostać objęte wyroby stosowane zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowane zgodnie z zasadami prawidłowego montażu. Jeżeli towar został wywieziony poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem dostarczenia towaru do siedziby AN-DOR Andrzej Łyszcz.

4.10. Jeżeli wyrób jest wykonywany według danych (rysunków, pomiarów) Zamawiającego, AN-DOR Andrzej Łyszcz nie odpowiada za poprawność pomiarów i rysunków Zamawiającego. 

5. Postanowienia końcowe. 

5.1. Przedstawiciele stron oświadczają, że są uprawnieni do wiążącego reprezentowania oraz rozporządzania prawami majątkowymi na kwoty objęte zamówieniem, pod rygorem osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę powstałą z tytułu nieskutecznej reprezentacji. 

5.2. Spory powstałe w związku z realizacją zamówień rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby AN-DOR Andrzej Łyszcz. 

5.3. Ogólne Warunki Sprzedaży zostały przeczytane i zaakceptowane przez Zamawiającego i stanowią integralną część ustaleń pomiędzy stronami. 

6. Dane osobowe.

Realizując obowiązek informacyjny nakładany rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), informujemy, iż: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest AN-DOR Andrzej Łyszcz, Pomorska 18, 78-460 Barwice.

b) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest biuro firmy AN-DOR Andrzej Łyszcz, z którym można skontaktować się mailowo: postdoran@gmail.com lub telefonicznie pod numerem : 574809274

c) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

d) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są :

– 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby

– 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

– 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej

e) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach

– Wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych

– Realizacje wysyłek towaru oraz wysyłek dokumentów księgowych.

– Realizacja uprawnień klientów związanych z roszczeniami wynikającymi z gwarancji lub rękojmi

– Wykonywanie postanowień umownych umów zawartych z Klientami

f) dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy:

-W przypadku wystawienia dokumentu księgowego przez okres jaki wymaga tego prawo polskie – 5 lat

– W przypadku dokonania zakupu, co najmniej przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi, jak również przez okres konieczny do ewentualnego dochodzenia roszczeń między stronami.

g przetwarzamy następujące dane osobowe:

W celu wystawienia faktury :

– imię i nazwisko, nazwa

– dane adresowe (miejscowść, ulica, nr, kod pocztowy)

– adres email do wysyłki dokumentu

– nip i nazwa przedsiębiorcy

W celu realizacji wysyłki: – imię i nazwisko

– dane adresowe (miejscowść, ulica, nr, kod pocztowy)

– adres email

– telefony kontaktowe

h) dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w celu realizacji wysyłki towaru.

i) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: postdoran@gmail.com

j) Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

k) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania

l) Państwa dane osobowe nie będą stosowane do automatycznego podejmowania decyzji

m) Państwa dane osobowe nie będą stosowane do celów marketingowych

n) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umów.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych. Czy wyrażasz zgodę na korzystanie z innych niż niezbędne plików cookies na zasadach opisanych w polityce prywatności?
Start typing to see products you are looking for.